Đóng

Bản tin nhà đầu tư

Bản tin nhà đầu tư, Công bố thông tin, Quan hệ cổ đông, Thông báo cổ đông

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Công ty đã nhận được quyết định số 216/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp nhận niêm yết cổ phiếu C69 của công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Ngày 30/3/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Cụ thể Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

– Mã chứng khoán: C69

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu. (năm triệu cổ phiếu)

– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết(theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thông tin đầy đủ QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU C69

Hotline: 0220 389 1898