Đóng

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày 3/6/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Nam Cường địa chỉ số 10 Đại lộ 30-10 Thành Phố Hải Dương. Công ty cổ phần Xây dựng 1369 thành lập ngày 15/8/2003 theo GCNĐKKD số 0800282385 so Sở Kế hoạch […]

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 3/6/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Nam Cường địa chỉ số 10 Đại lộ 30-10 Thành Phố Hải Dương. Để xem chi tiết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017, xin vui lòng truy cập đường dẫn sau đây. […]

Hotline: 0220 389 1898