Đóng

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Tân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Đào Thị Đầm

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Tuấn Nghĩa

Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc

Bà Tiêu Thị Bạch Dương

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Vũ Lê Hoa

Thành viên

Hội đồng Quản trị Độc lập

Ban Lãnh Đạo

Ông Lê Tuấn Nghĩa

Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Thúy

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Tiến Quỳnh

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Văn Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Hotline: 0220 389 1898