Đóng

Công bố thông tin

Công bố thông tin, Đại hội đồng cổ đông, Quan hệ cổ đông, Thông báo cổ đông, Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày 3/6/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Nam Cường địa chỉ số 10 Đại lộ 30-10 Thành Phố Hải Dương.

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 thành lập ngày 15/8/2003 theo GCNĐKKD số 0800282385 so Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Dương cấp, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 16/6/2016.

Ngày 3/6/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Nam Cường địa chỉ số 10 Đại lộ 30-10 Thành Phố Hải Dương. Tính đến thời điểm 17/5/2017 tổng số cổ đông của công ty là 341 cổ đông nắm giữ tổng cộng 5.000.000 cổ phần của công ty. Số đại biểu là cổ đông và được ủy quyền có mặt tại đại hội là 40 người, đại diện cho 3.658.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,16% số cổ phần có quyền biểu quyết. căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại biểu tới dự họp làm thủ tục đăng ký tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng 1369

Ông Lê Minh Tân – Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, phương hướng hoạt động của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Ông Trần Xuân Bản – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2017.

Đại hội còn nghe bà Phạm Thị Thế, thành viên HĐQT, trình bày các tờ trình thông qua BCTC 2016 đã được kiểm toán, tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, tờ trình tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung của Báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội.

Các vấn đề thảo luận đều được các cổ đông biểu quyết thông qua. Trong đó hai vấn đề được các cổ đông quan tâm nhất được biểu quyết như sau:

Thông qua kế hoạch SSKD và đầu tư năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết với 3.658.200 cổ phần đồng ý, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016: hội đồng đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 là 2 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 4% và trích thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền là 50 triệu đồng.

Ngoài ra đại hội còn thảo luận biểu quyết một số vấn đề khác như lựa chọn đơn vị kiểm toán, thông qua các kế hoạch đầu tư, ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định của nhà nước…

Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội, Đại hội được ông Lê Minh Tân- Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc vào hồi 11h30p cùng ngày.

Để xem chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369, vui lòng truy cập đường dẫn sau:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

Hotline: 0220 389 1898