Đóng

Bản tin nhà đầu tư

Bản tin nhà đầu tư, Công bố thông tin, Quan hệ cổ đông, Thông báo cổ đông, Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Cổ phiếu C69 sẽ giao dịch trên sàn HNX dịch từ ngày 21/4/2017

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã có thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu C69 của công ty.

Cụ thể, vào ngày 14 tháng 4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 477/TB-SGDHN Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Công ty sẽ giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX với những nội dung như sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty Cổ phần xây dựng 1369.

– Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

– Mã chứng khoán: C69

– Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)

– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

– Ngày giao dịch: thứ 6 ngày 21/4/2017

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.800 đồng/cổ phiếu

Để xem cụ thể toàn thông báo, xin vui lòng truy cập đường dẫn tại đây.

Hotline: 0220 389 1898