Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trân trọng thông báo mời họp đến quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng...