Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng 1369

Thực hiện quyết định số 287/QĐ-HQQN ngày 11/04/2017 của Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai Hải quan. Từ ngày 19/4/2017 đến ngày 28/4/2017, Đoàn kiểm tra Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở công ty Cổ phần xây dựng 1369, địa chỉ số 37,38 phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã được ghi nhận tại các Biên bản giữa Đoàn kiểm tra và công ty, trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 5/5/2017 của đoàn kiểm tra, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lập bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan. Dưới đây là tóm tắt một số nội dung của bản kết luận:

1. Phạm vi và nội dung kiểm tra

Phạm vi kiểm tra: Hồ sơ, tài liệu, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu, dữ liệu lưu trữ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Công ty trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/3/2017.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc khai báo trị giá hải quan và chấp hành các quy định khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty trong phạm vi nêu trên; kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Kết quả kiểm tra

Số liệu

Trong phạm vi kiểm tra, Công ty đã đăng ký làm thủ tục hải quan đối với 20 bộ tờ khai, cụ thể:

– 13 bộ tờ khai loại hình xuất kinh doanh (B11) mặt hàng đá vôi trong đó tại chi cục Hải quan Cái Lân (01 bộ), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (09 bộ), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (03 bộ);

– 07 bộ tờ khai nhập kinh doanh (A11) mặt hàng máy móc đã qua sử dụng trong đó tại Chi Cục Hải quan cảng Hải Phòng KVII (02 bộ); Chi Cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII (05 bộ);

Số lượng đá vôi xuất khẩu theo khai báo thuộc 05 bộ tờ khai Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sau khi thông quan là 79.997 tấn; trị giá theo khai báo là 522.431,1 USD tương đương 11.625.861.997 đồng; Tiền thuế xuất khẩu theo khai báo là 1.743.879.300 đồng.

Trị giá hàng nhập khẩu: 246.377 AUD tương đương 4.150.193.170 đồng. Tiền thuế nhập khẩu theo khai báo là 203.168.183 đồng. Tiền thuế GTGT theo khai báo là 435.336.135 đồng.

Về việc thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ bản lưu người khai hải quan do công ty cung cấp, với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan thấy hồ sơ, chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đầy đủ, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp. Công ty đã khai báo và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định pháp luật tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Về việc thực hiện chính sách mặt hàng, quản lý hàng hóa xuất – nhập khẩu:

Đối với mặt hàng đá vôi: Hàng hóa của Công ty là đá vôi dạng viên dùng làm vật liệu xây dựng phù hợp với các điều kiện theo quy định tại Phụ lục 1-Danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu Khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trong các bộ hồ sơ hải quan đều có Chứng thư giám định về chất lượng, khối lượng, cỡ hạt do cơ quan giám định độc lập có thẩm quyền cấp. Kết quả kiểm tra, đối chiếu chứng thư giám định xác định hàng hóa được giám định phù hợp với khai báo trên tờ khai hải quan.

Đối với mặt hàng máy móc đã qua sử dụng: Các mặt hàng máy móc đã qua sử dụng công ty nhập kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu Công ty tiêu thụ tại thì trường trong nước, khi xuất bán Công ty ký phát hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ theo quy định.

Về thực hiện chính sách thuế

Công ty kê khai nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra công ty không nợ thuế. Tổng số thuế công ty đã nộp vào NSNN là 2.382.383.618 đồng (trong đó thuế xuất khẩu là 1.743.879.300 đồng, thuế nhập khẩu 203.168.183 đồng, thuế GTGT 435.336.135 đồng).

Về phân loại mã số thuế, áp mã số áp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Công ty đã khai báo, mô tả tên hàng đầy đủ, rõ ràng đảm bảo việc phân loại, áp mã số HS ; kê khai đúng, đủ thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT theo biểu thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Về việc khai báo trị giá hải quan

Công ty đã khai báo trị giá hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan ; Thông tư số 39/20158/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về giá trị Hải Quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kiểm tra các chứng từ kế toán, sổ kế toán có liên quan đến hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu của công ty

Đối với hàng xuất khẩu, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thu mua đá vôi của Chi nhánh, khối lượng hàng hóa giao nhận được đo xác nhận theo từng chuyến xe hoặc theo kết quả giám định khối lượng của đơn vị giám định độc lập. Khối lượng xuất bán theo 05 tờ khai xuất khẩu trong phạm vi kiểm tra là 79.997 tấn đá vôi màu xanh tự nhiên, kích thước 10-40mm ; 5-30mm và 50-90mm ; công ty đã ghi sổ kế toán phù hợp với hàng hóa đã xuất khẩu. Tổng doanh thu là 11.625.861.977 đồng.

Đối với hàng nhập khẩu, Trong phạm vi kiểm tra từ 1/9/2015 đến 31/3/2017, công ty đã nhập khẩu hàng hóa tại 07 bộ tờ khai hải quan, tổng trị giá 4.150.193.170 đồng. Hàng nhập khẩu được công ty ghi vào sổ kế toán, khi xuất bán hàng hóa cho cá nhân và tổ chức trong nước. Kế toán xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận hàng hóa và hoạch toán vào sổ kế toán tài khoản 156 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào tài liệu, chứng từ, sổ kế toán do Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra công ty đã phản ánh đầy đủ số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa nhập khẩu trên sổ kế toán theo quy định.

3. Ý kiến của người khai hải quan được kiểm tra

– Công ty hoàn toàn nhất trí với nội dung kết quả kiểm tra của bản kết luật kiểm tra đã nêu trên, công ty không có ý kiến gì thêm

– Công ty cam kết những hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ, dữ liệu đã cung cấp phục vụ kiểm tra sau thông quan là hợp pháp, hợp lệ đúng quy định của pháp luật; Công ty xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những hồ sơ, số liệu, sổ sách, chứng từ, dữ liệu đã cung cấp.

4. Kết luận của ban kiểm tra

Ưu điểm

  • Công ty đã khai đúng, đủ trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Công ty đã chấp hành đúng các quy định về thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng, quản lý hàng xuất khẩu, nhập khẩu ; chính sách thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
  • Công ty đã mở sổ theo dõi, phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng xuất khẩu, nhập khẩu trên sổ kế toán đúng quy định.
  • Trong quá trình thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở, Công ty đã hợp tác tốt và cung cấp kịp thời các sổ kế toán, tài liệu, thông tin có liên quan cho đoàn kiểm tra.

Sai sót vi phạm: Không

Bản kết luận kiểm tra sau thông quan nêu trên được Tổng Cục Hải quan Chi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông báo theo số 092/HQQN-KTSTQ ngày 9/5/2017. Để xem toàn văn kết luật, xin vui lòng tru cập đường dẫn sau đây.

Hotline: 0220 389 1898