Đóng

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông, Quan hệ cổ đông, Thông báo cổ đông, Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 3/6/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Nam Cường địa chỉ số 10 Đại lộ 30-10 Thành Phố Hải Dương.

Để xem chi tiết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017, xin vui lòng truy cập đường dẫn sau đây.

Để xem chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, xin vui lòng truy cập đường dẫn sau đây.

Hotline: 0220 389 1898