Đóng

Tài liệu

Ngày Tài liệu Tải về
04/03/2021 BCTC Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2016   Tải về
04/03/2021 Quyết định niêm yết cổ phiếu C69   Tải về
04/03/2021 Thuyết minh BCTC Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2015   Tải về
04/03/2021 Bảng LCTT Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2015   Tải về
04/03/2021 Bảng KQKD Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2015   Tải về
04/03/2021 Bảng CĐKT Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2015   Tải về
04/03/2021 Định giá cổ phiếu C69   Tải về
04/03/2021 Báo cáo vĩ mô ngành vật liệu xây dựng 2016 và dự báo 2017   Tải về
04/03/2021 Dự báo kinh tế vĩ mô 2016   Tải về
04/03/2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu kí chứng khoán   Tải về
04/03/2021 Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận công ty cổ phần 1369 là Công ty đại chúng   Tải về
Hotline: 0220 389 1898